Algemene Info

Ons doel in het kort:

1. Steunen van een kind om te kunnen studeren ( 100 € per jaar )
Kinderen die anders geen kans krijgen om te studeren krijgen zo een mooiere toekomst. Inschrijvingsgeld, leerboeken, schooluniform, schoolgerief, verplaatsing en verblijf in de stad worden nu mogelijk.

2. Algemene steun, éénmalig ( vrije bijdrage )
Met de eenmalige bijdragen van onze sympathisanten doen wij eenmalige investeringen voor de leerkinderen die in de stad studeren (aankoop van matrassen, dekens, bedden, kookmaterialen….)

3. Steun voor een groter project.
In het verleden hebben we al steun gekregen voor de bouw van klaslokalen en een schooltje. Er is nog nood aan een waterput en een stroomgroep. Hier hebben we grotere bedragen voor nodig.

 

“Brehane Ewket” voor de kinderen van Ethiopië is een vereniging zonder winstoogmerk die uitsluitend gericht is op het ontwikkelen van hulpverlening aan ontwikkelingslanden, met name aan Ethiopië.

“Brehane Ewket” betekent letterlijk:”het licht van de kennis”, dit is ook het directe doel van deze vereniging: het licht laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven. Brehane Ewket wil hier actief aan meewerken, onder meer door het oprichten van een fonds voor het verstrekken van studiebeurzen en ondersteuning van scholen.

1. Steunen van een kind om te kunnen studeren ( 100 € per jaar )

Onze VZW fungeert als een brug tussen de leerouders in België en onze verantwoordelijken in Ethiopië. Wij leggen enerzijds contacten met leerouders, stellen leerouderschap voor en organiseren de uitvoering. Anderzijds hebben we nauwe contacten met het team in Ethiopië ( ouderraad en onze verantwoordelijken ) dat verantwoordelijk is voor de strikte uitvoering en de opvolging van de afspraken.

De vereniging hier en ons team in Ethiopië zorgen voor de coördinatie en kunnen eigenlijk gezien worden als een tussenschakel zodat leerouders en leerkinderen mekaar kunnen vinden.

Wat gebeurt er met je 100 € steun?
Met je steun wordt onderwijs plots mogelijk voor je leerkind. Er wordt geholpen voor het betalen van het inschrijvingsgeld, schoolgerief, schoolboeken, schooluniform en verplaatsing naar of verblijf in de stad.

Is 100 euro bijdrage voldoende?
Over het algemeen zorgen de ouders zelf voor het eten van hun leerkind. De VZW draagt enkel bij voor school gerelateerde kosten (school materialen, kledij, schoenen, inschrijving, medisch zorg, transport…). In het algemeen is de bijdrage ruim voldoende voor de kinderen van het dorp die met hun ouders leven.

Voor de kinderen die studeren in de stad is de bijdrage zeker niet voldoende. Als de kinderen naar de stad gaan, maken ze hun eigen eten, huren kamers om met 3 à 4 kinderen samen te wonen. Ze hebben kookmaterialen nodig, kosten voor bedden, dekens, energie, transport….. Leven in de stad is duurder dan in het dorp. Een voorbeeld: een kamer (verhard vloer, 3m x 3m, leem en hout muur) in de stad bv. in Bahir Dar kost ca. 23 euro/maand.
Deze kinderen moeten wij dus extra ondersteunen (via éénmalige bijdrage van onze sympathisanten), want met 100 euro per jaar kom je er niet …

Looptijd sponsoring leerkind(eren):
De sponsoring loopt in principe tot eind middelbare school of universiteit, maar andere afspraken zijn zeker mogelijk.
Indien het kind afstudeert of stopt ( of niet slaagt in het nationaal examen ), wordt de sponsoring onmiddellijk stopgezet. De leerouders worden dan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Elke leerling moet na het 10de leerjaar deelnemen aan een nationaal examen. Enkel als de resultaten van het examen goed zijn mogen ze naar het 11de leerjaar, anders moeten ze verplicht stoppen.

Elke leerling moet na het 12de leerjaar opnieuw deelnemen aan een nationaal examen. Enkel als de resultaten van het examen goed zijn mogen ze naar de unief of hogeschool gaan, anders moeten ze verplicht stoppen. Men kan enkel naar de unief of hogeschool gaan na 12de leer jaar.

Als een leerling naar de unief mag gaan, beslist de overheid naar welke Unief ze/hij moet gaan. De overheid zorgt dan voor een gratis kamer, ontbijt, middag en avond eten. De andere kosten (boeken, kleding, transport…) moeten worden gedekt door de studenten zelf. Op basis van de resultaten van haar eerste jaar in unief wordt ze naar een bepaalde afdeling gestuurd (meestal is dat niet haar/zijn keuze). Ze/hij kan dus heel moeilijk voorspellen wat ze/hij wilt worden. De beslissing ligt niet in haar/zijn handen zoals in België het geval is. In de meeste gevallen kan je dus geen plannen maken en je eigen wens hebben. Het overkomt je gewoon.

Feedback van de leerkinderen:
Wij trachten jaarlijks schoolresultaten en foto’s te krijgen van de studenten en aan de leerouders te bezorgen. Meestal gebeurt dit ook. Soms sturen de kinderen brieven naar de leerouders. Soms stoppen ze na een tijdje als ze niks terug horen.
Het kan voorkomen dat de leerkinderen geen schoolresultaten krijgen omdat bv. op de datum van de levering van de resultaten het betrokken kind niet aanwezig was ( ziekte, … ). Soms vertellen de leraren de resultaten mondeling (dus geen papieren rapport).
De resultaten van het nationale examen zijn meestal in de loop van augustus en september gekend.

Opvolging en beheer ter plaatse:
Zowel het gebruik van het steungeld als het leerproces van de leerkinderen zelf worden door de lokale vertegenwoordiger (een vrijwilliger ) en ouderraad ter plaatse opgevolgd. Wanneer de natuurlijke ouders het kind niet op regelmatige basis naar school sturen, wordt het steungeld niet langer uitgekeerd.
De planning en de uitvoering van verschillende projecten worden opgevolgd in overleg met de ouderraad en de lokale vertegenwoordiger ter plaatse.

Het geld dat een leerouder ter beschikking stelt, wordt door onze verantwoordelijken ter plaatse beheerd en opgevolgd. Het zijn echter de ouders die verantwoordelijk zijn voor het correct besteden van het geld, maar weliswaar onder het toeziend oog van de ouderraad van de leerkinderen en onze verantwoordelijken ter plaatse.

Bij het begin van het schooljaar sturen wij het grootste gedeelte van het budget naar onze verantwoordelijken in Ethiopië. Door de verantwoordelijken ter plaatse wordt, in overleg
met de ouderraad, het geld onder de leerkinderen verdeeld. Per leerkind wordt een vast bedrag toegekend aan de ouders van het leerkind of de personen bij wie het kind inwoont tijdens schoolperiodes. De ouders of verantwoordelijke personen tekenen voor ontvangst en zijn verantwoordelijk voor het nauwkeurig opvolgen en correct besteden van het geld. Ook de ouderraad en onze verantwoordelijke moeten het juiste gebruik van het geld opvolgen en indien er signalen zijn dat het geld gebruikt wordt voor andere doeleinden door de ouders, kan aan de ouders een overzicht van alle uitgaven opgevraagd worden.

Gezien de grote kosten van de kinderen in de stad (kinderen in de middelbare school) wordt hiervoor een extra budget opzij gezet zodat afhankelijk van de nood van elke kind extra geld kan vrijgemaakt worden.

Onze verantwoordelijke ter plaatse is zowel voor ons als voor de ouders die financiële steun krijgen, het aanspreekpunt om informatie te krijgen. De ouderraad en onze verantwoordelijke ter plaatse overleggen om informatie uit te wisselen. De ouderraad is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden en voor de contacten met de ouders. Alle afspraken zijn duidelijk en er wordt frequent vergaderd met het groepje in Ethiopië. Dit zorgt voor transparantie en eenduidigheid.

Contacten met leerkinderen:
De lokale vertegenwoordiger verzamelt en stuurt op het einde van het school jaar een kopie van de schoolresultaten van de kinderen (via de VZW) samen met een recente foto van de kinderen (en familie van de kinderen).

Tevens wordt er naar gestreefd dat de kinderen minstens éénmaal per jaar een brief of een kaart naar hun leerouders schrijven.
Leerouders kunnen via brieven (moet in Engels) met hun leerkind(eren) communiceren.

Leerouders kunnen ook eventueel telefonisch met hun leerkinderen communiceren. De meeste leerkinderen zijn via mobiel telefoon nummer van o.a. de leraren bereikbaar. Hiervoor moet men eerst contact nemen met de VZW om de mogelijkheden per kind te bekijken. De kinderen spreken lokale taal Amharisch maar kinderen in de middelbare school spreken beetje Engels.

Leerouders kunnen ook extra info via de VZW (Adu Habtie) vragen.

 

2. Eenmalige algemene steun:

Onze bedoeling is zo veel mogelijk kinderen naar school sturen. Doch éénmaal een kind wordt gesteund moet het wel voortgezet worden tot het einde, stoppen met steunen is geen optie (Indien een sponsor door omstandigheden niet verder kan sponsoren moet onze VZW zoeken naar een oplossing opdat het kind kan blijven studeren) Dit is namelijk precies wat die kinderen overkomt wanneer wij hen niet kunnen steunen: even naar school, dan stoppen om mee te werken op het land, zonder dat zij in die tijd enig voordeel van hun onderwijs hebben kunnen opbouwen en enkel met veel verdriet achterblijven. Wij focussen om net op die manier (langdurige gerichte hulp tot een kind zo ver ontwikkeld is dat het iets kan verbeteren aan zijn leven en aan de samenleving waarin het leeft) echt verandering te brengen, waar de hele samenleving beter van wordt. Bredere hulp kan je niet bedenken. Onze eerste focus is dus dit te verwezenlijken via het jaren blijven steunen van een leerkind.

Voor de kinderen die studeren in de stad is de bijdrage van 100€ per jaar niet voldoende. Ze moeten nu hun eigen eten maken en kamers huren om met 3 à 4 kinderen samen te wonen. Ze hebben kookmaterialen nodig, kosten voor bedden, dekens, energie, transport….. Leven in de stad is duurder dan in het dorp. Een voorbeeld: een kamer (verhard vloer, 3m x 3m, leem en hout muur) in de stad bv. in Bahir Dar kost ca. 23 euro/maand. Deze kinderen moeten wij dus extra ondersteunen.

Voor wie deze jaarlijkse verplichting niet opportuun is hebben we de mogelijkheid gecreëerd om éénmalig te steunen.

Met de eenmalige bijdragen van onze sympathisanten doen wij eenmalige investeringen voor de leerkinderen die in de stad studeren (aankoop van matrassen, dekens, bedden, kookmaterialen….). De beslissing om hiermee vb. dekens of matrassen te kopen, kan voor een buitenstaander misschien vreemd lijken, maar voor hen cruciaal. Onze leerkinderen moeten na het 2de middelbaar naar de stad gaan als ze verder naar school willen gaan. Leven in de stad is helemaal anders dan in het dorp. In het dorp is bv. de grond niet gebetonneerd en kunnen kinderen op schapenvel op de grond slapen. Op een betonnen vloer in de stad is dat moeilijk (hard en koud) en daardoor kunnen de kinderen snel ziek worden. Een matras is dan echt broodnodig en levert een grotere bijdrage aan hun educatie dan een pen aan 50 kinderen dit kan doen. Een kleine matras voor 3 à 4 kinderen om samen te slapen (dat is wat zij dan krijgen) vinden wij heel belangrijk en basic.

 

3. Grote en minder grote projecten.

Elke samenwerking, elke steun is voor ons heel belangrijk en betekent een meerwaarde.
In samenspraak en overleg met de lokale administratie (het contact met de lokale overheid verloopt heel positief en constructief), de overheid en de bevolking rondom de school hebben we, dankzij onze sponsors verschillende klaslokalen kunnen bouwen. De school is eigendom van de overheid. Dankzij de bereidwillige en enthousiaste medewerking van de lokale overheid werden intussen een aantal fundamentele veranderingen doorgevoerd in het dorp. Nadat de problemen van de infrastructuur van de school door ons werd aangepakt, en de klaslokalen toegankelijk werden voor de leerlingen en leerkrachten, heeft de lokale overheid beslist om in de lagere school in het dorp les te geven tot en met het tweede middelbaar. Dit is een grote stap vooruit! Voortaan moeten leerlingen van het eerste en tweede middelbaar dus niet meer naar de stad om te studeren. Zij kunnen nu gebruikmaken van de klaslokalen en materialen die door ons geleverd worden.

De overheid is tevens volop bezig met een aantal andere ontwikkelingen om het leven voor de inwoners van het dorp makkelijker, aangenamer en leefbaarder te maken.
Sinds 2010 heeft het dorp een medische post naast de school gebouwd. Voordien moesten mensen minstens vier uur stappen om naar de dichtstbijzijnde medische post te gaan.
In het dorp is er sinds kort een mobiel netwerk in de grote omgeving van het dorp.
De samenwerking en interesse van de lokale administratie in Ethiopië is voor ons van fundamenteel belang. Op die manier staan we sterker en kunnen we rekenen op elkaar.
Worldvision, een NGO in Ethiopië, heeft ook vier extra klaslokalen gebouwd naast de 4 klaslokalen die door onze VZW werden gebouwd.

Gerealiseerd:

Project

jaar

sponsor

Foto’s

details

Bouw klaslokalen

2005 2006

Soresma nv

Bouw van 4 klaslokalen in duurzame materialen in het dorp Wofargef Georgis. Deze 4 klaslokalen worden gebruikt voor ca. 1000 kinderen ( in twee shifts )

Bouw extra leslokalen

2007 2008

NGO World Vision

Bouw 4 extra leslokalen. Door die uitbreiding is er nu niet enkel een lagere school, maar ook de 2 eerste jaren middelbaar.

kleinere projecten

jaar

sponsor

detail

2007

Toneelgroep OLVr.Presentatie St.-Niklaas

Aankoop en levering schriften, pennen en potloden voor alle kinderen van de school.

2007

Bedrijven en particulieren

4 Schoolborden, 2 radios en leerboeken

2008

Soresma nv

Aankoop van zonnepanelen voor telefoonverbinding tussen de meest nabijgelegen stad en de school.

2010

Soresma nv

Aankoop en levering stroom generator incl. éénmalige levering brandstof

(wordt gebruikt zowel voor de school als voor de nabij gelegen kliniek)

2015

éénmalige sponsoring bedrijven en particulieren

Aankoop en levering pennen en potloden voor alle kinderen van de school.

jaarlijks

éénmalige sponsoring bedrijven, scholen en particulieren

Aankoop van bedden, matrassen, potten, vuurtjes,…voor de leerlingen die (vanaf het 3de middelbaar) verder studeren in één van de omliggende steden en daar verblijven;

Huren van gezamenlijke kamers in de stad

 

Downoad PDF

Hier kan je een PDF downloaden over de werking en algemene info van onze VZW.