Over ons

Brehane Ewket voor de kinderen van Ethiopië is een vereniging zonder winstoogmerk die uitsluitend gericht is op het ontwikkelen van hulpverlening aan ontwikkelingslanden, met name aan Ethiopië.

“Brehane Ewket” betekent letterlijk:”het licht van de kennis”, dit is ook het directe doel van deze vereniging: het licht laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven. Brehane Ewket wil hier actief aan meewerken, onder meer door het oprichten van een fonds voor het verstrekken van studiebeurzen en ondersteuning van scholen.

De algemene doelstellingen van de vzw worden als volgt beschreven:De financiële, infrastructurele, materiële en technische ondersteuning bij het oprichten en het onderhouden van gebouwen, lokalen en meubilair van scholen in Ethiopië;

  • De financiële, infrastructurele, materiële en technische ondersteuning bij het oprichten en het onderhouden van gebouwen, lokalen en meubilair van scholen in Ethiopië;
  • Het ondersteunen van het basisonderwijs (+ recentelijke uitbreiding tot het tweede middelbaar) in de streek door financiële, infrastructurele, materiële en technische ondersteuning van de schoolgaande kinderen;

  • Het verder ondersteunen van deze leerlingen vanaf het 3de middelbaar, door voor hen een verblijfplaats te huren in de stad waar zij studeren en in te richten met basisbenodigdheden (kookgerei, bedden en matrassen, een vuurtje,…)

  • Het informeren en sensibiliseren van een zo’n breed mogelijk publiek in België én Ethiopië;

  • Het uitwisselen van informatie ter bevordering van het wederzijds begrip en de vriendschap tussen bevolkingen;

  • De financiële, infrastructurele, materiële en technische ondersteuning van de hele leefomgeving van de schoolgaande kinderen (gezin, dorp,…).

Brehane Ewket is nu reeds 7 jaar actief in het dorp Wofargef Georgis en in de omgeving, gelegen in het noordwesten van Ethiopië, op ca. 15 km van de watervallen van de Blauwe Nijl (Tis Abay). De lokale bevolking is er volledig aangewezen op de landbouw en kan onder normale omstandigheden net genoeg voedsel produceren voor eigen consumptie en heeft in uitzonderlijke jaren een beperkte overschot voor verkoop.

Hevige regens met hagel doen echter dikwijls grote delen van de oogst verloren gaan. Bovendien heeft door de verregaande ontbossing in de afgelopen 25 jaar bodemerosie de vrije hand gekregen, waardoor de vruchtbaarheid van het land en de productie van granen sterk teruglopen.

Gezien er geen geld is om te investeren in een betere infrastructuur ( er is noch elektriciteit noch aanvoer van zuiver drinkwater) of in moderne landbouwtechnieken, blijft de landbouwproductie dan ook heel beperkt.

Het laten schoollopen van de kinderen vergt van de ouders dan ook een aanzienlijke inspanning: ouders moeten bergen verzetten om het inschrijvingsgeld te kunnen betalen en om het nodige schoolmateriaal en kleding te kopen.

Bovendien worden de kinderen reeds op jonge leeftijd mee ingeschakeld in de familiale bedrijvigheid zoals het klaren van allerlei huishoudelijke klussen of het hoeden van het vee. De mogelijkheden om school te lopen zijn in vele gevallen dan ook beperkt waardoor duizenden kinderen in de omgeving of niet naar school gaan of noodgedwongen voortijdig het schooljaar afbreken.

Degelijk onderwijs is echter de sleutel tot een betere toekomst voor deze jonge mensen. Het gebrek aan voldoende scholen die degelijk onderwijs verstrekken is – naast de socio-economische problemen waarmee het land te kampen heeft- een belangrijk knelpunt. Ethiopië investeert al langer dan vandaag in onderwijs. Het Afrikaanse land is een voortrekker in schoolradio en schooltelevisie en de eerste stappen naar e-learning. Ondanks al deze investeringen kan een deel van de bevolking van Ethiopië niet lezen of schrijven. Ongeveer twee keer zoveel meisjes als jongens zijn analfabeet. De geldende leerplicht van 7 tot 13 jaar voldoet niet om de strijd tegen het analfabetisme te winnen.

Naast factoren als de socio-economische toestand en de moeilijke omstandigheden waarin mensen zich moeten voorzien van de noodzakelijke levensmiddelen, is de kwaliteit van het onderwijs een zeer belangrijke factor bij het al dan niet leren lezen en schrijven.

In de ruime omgeving van Wofargef Georgis was er slechts één school (voor een bevolking van ca. 20000 mensen , grotendeels kinderen). Tot voor kort bestonden de “schoolgebouwen” uit traditionele bouwsels (leem, struiken en hout), er waren geen banken en stoelen, geen didactische materialen. Er was noch elektriciteit noch drinkwater in de omgeving.

De financiële drempel is voor veel mensen te hoog, gezien de geringe financiële draagkracht van het gezin. De ouders doen grote inspanningen om hun kinderen te laten studeren en om tegemoet te komen aan de hoge kosten die onderwijs met zich meebrengen. Het gaat om kosten zoals: schooluniform, schoolgerief, boeken, verplaatsing, verblijf in de stad, inschrijvingsgeld,…

Eenmaal een leerling het basisonderwijs afmaakt, staan de ouders voor een beslissing: zijn de kosten voor ons haalbaar en bij wie in de stad gaat het kind verblijven?

De ouders die beslissen hun kinderen te laten schoollopen in de stad, moeten in eerste instantie onderdak vinden dat betaalbaar en betrouwbaar is. Een kamer huren is financieel onmogelijk, daarom wordt gezocht naar een kennis of familielid die in de stad woont en waar het kind kan verblijven tijdens schoolperiodes. Het spreekt voor zich dat niet iedereen even happig is om de opvoeding en de zorg van andermans kind op zich te nemen. Enerzijds omdat die gezinnen zelf meestal kampen met financiële problemen en het voor hen echt niet haalbaar is en anderzijds omdat het een grote verantwoordelijkheid is die men opneemt. Een verantwoordelijkheid tegenover de ouders en tegenover het kind zelf. Een schoolgaand kind heeft immers hulp en ondersteuning nodig. Dit vergt inspanningen, verantwoordelijkheid, tijd en energie.

Onderwijs sterkste wapen tegen armoede:

In het dorp blijft de bevolkingsgroei stijgen, waardoor er een hoge bevolkingsdichtheid is. Het gevolg hiervan is dat er steeds kleinere percelen landbouwgrond beschikbaar zijn voor de gezinnen. Ook de erosie, hevige regen met hagel en het feit dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in landbouwtechnieken speelt hier een rol. Dit alles heeft een impact op de productiviteit en dus de financiële draagkracht van de ouders en de onderwijskansen van de kinderen. Een kind dat er in slaagt om ondanks de economische drempels te studeren, probeert op termijn zijn gezin te onderhouden en indien mogelijk andere kinderen te sponsoren die daar nood aan hebben. Dus eenmaal afgestudeerd en uiteraard indien men daartoe in staat is, proberen mensen zoveel mogelijk ook een handje toe te steken. Niet alleen het kind verbetert zijn leven na onze steun, maar ook onrechtstreeks het hele dorp.

Onderwijs is essentieel om zich te ontplooien en is het sterkste wapen tegen armoede. Zonder degelijk onderwijs is er geen betere toekomst voor de meeste kinderen van het dorp. Onderwijs is één van de belangrijkste stappen in een duurzame en structurele ontwikkeling.

Wij zijn ons bewust van het belang van onderwijs en willen ons steentje bijdragen door acties te ondernemen en projecten op te zetten die dit doel kunnen bevorderen. Wij vinden het uiterst belangrijk om ons projecten een duurzaam karakter te geven en investeren ook in materiaal en infrastructuur. Wij zijn er van overtuigd dat zonder financiële steun we de drempel niet kunnen overbruggen en hanteren het principe van ‘leerouderschap’.

Onze lokale partners

Elk samenwerking, elke steun is voor ons heel belangrijk en betekent een meerwaarde.

De infrastructuurwerken die wij uitgevoerd hebben zijn in overleg met de lokale overheid en in samenwerking met de bevolking uitgevoerd. De school is eigendom van de overheid. In samenspraak en overleg met de lokale administratie, de overheid en de bevolking rondom de school werd beslist wat er diende te gebeuren. Het contact met de lokale overheid verloopt heel positief en constructief.

Dankzij de bereidwillige en enthousiaste medewerking van de lokale overheid werden intussen een aantal fundamentele veranderingen doorgevoerd in het dorp. Nadat door ons de problemen van de infrastructuur van de school aangepakt werden en de klaslokalen toegankelijk werden voor de leerlingen en leerkrachten, heeft de lokale overheid beslist om in de lagere school in het dorp les te geven tot en met de tweede middelbaar. Dit is een grote stap vooruit! Voortaan moeten leerlingen van het eerste en tweede middelbaar dus niet naar de stad om te studeren. Zij kunnen dus ook gebruikmaken van de klaslokalen en materialen die door ons geleverd worden.

De overheid is tevens volop bezig met een aantal andere ontwikkelingen om het leven voor de inwoners van het dorp makkelijker, aangenamer en leefbaarder te maken.

Sinds 2010 heeft het dorp een medische post naast de school gebouwd. Voordien moesten mensen minstens vier uur stappen om naar de dichtstbijzijnde medische post te gaan.

In het dorp is er sinds kort een mobiel netwerk in de grote omgeving van het dorp.

De samenwerking en interesse van de lokale administratie in Ethiopië is voor ons van fundamenteel belang. Op die manier staan we sterker en kunnen we rekenen op elkaar.

Worldvision, een NGO in Ethiopië, heeft ook vier extra klaslokalen gebouwd naast de 4 klaslokalen die door onze VZW werden gebouwd.

Foto van het oude gebouw

Foto van het nieuwe school gebouw (gebouwd door onze VZW)

Verdeling van schriften, potloden en pennen door VZW Brehane ewket (voor de nieuwe schoolgebouwen)

Levering van de stroomgenerator

Meer informatie

Hier kan je een PDF downloaden over de werking en algemene info van onze VZW.

Misschien wilt u graag meer informatie voor u besluit om ons financieel te steunen. Wij maken graag een afspraak met u om onze plannen toe te lichten of staan u telefonisch te woord om uw vragen te beantwoorden.

U kunt ook reageren door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden.
Contact persoon

België:

  • Adu Habtie, Boterbloemlaan 28, 9032 Wondelgem – E-mail: ahabtie (-bij-) yahoo.com – GSM: 0478/57 88 22
  • Steven Vandenbussche – e-mail: ste-ven (-bij-) telenet.be – Tel.nr. 03/776 93 76

Ethiopië:

Amare Habtie Tegegne, PO Box 480, Bahir Dar, Ethiopië, tel:00251 910 607 654

Rekening nummer:

IBAN: BE 93 0015 2451 6967
BIC: GEBABEBB

Geef een reactie