Over ons

Brehane Ewket Studiefonds Ethiopië (ook Studiefonds Ethiopië genoemd) is een vereniging zonder winstoogmerk die uitsluitend gericht is op de hulpverlening aan ontwikkelingslanden, met name aan Ethiopië.

“Brehane Ewket” betekent letterlijk “het licht van de kennis”, dit is ook het directe doel van deze vereniging: het licht laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven. Studiefonds Ethiopië wil hier actief aan meewerken.

De algemene doelstellingen van de vzw worden als volgt beschreven:

  • Een vredevolle en rechtvaardige samenleving waar iedereen zich ten volle kan ontplooien. Wij streven naar een inclusieve samenleving.
  • Mensen dichter bij elkaar brengen, (multi)culturele banden bevorderen en de contacten tussen de verschillende gemeenschappen in Vlaanderen versterken.
  • De Ethiopische cultuur voorstellen en bekend maken bij een breed publiek.
  • Zelf ontwikkelingsprojecten opzetten en bijdragen aan de realisatie van duurzame ontwikkelingsprojecten in Ethiopië. Dit omvat het verlenen van morele, financiële, infrastructurele, humanitaire, logistieke, educatieve, materiële en technische ondersteuning aan schoolgaande kinderen, scholen en medische zorginstellingen en de algehele gemeenschap in Ethiopië.
  • Ondersteuning van diverse initiatieven, waaronder armoedebestrijding, duurzame bebossing, het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, het toegankelijk maken van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, evenals het lanceren van initiatieven ter verbetering van de leefomgeving van de lokale bevolking in Ethiopië.
  • Ondersteuning van de lokale bevolking in Ethiopië in de strijd tegen de klimaatveranderingen.
  • Ondersteuning van socio-culturele activiteiten van de lokale bevolking in Ethiopië om een vreedzame samenleving te bevorderen.
  • Organiseren van vorming, ontspanning, ontmoeting, sensibiliserings-, socio-culturele, educatieve, sport-, emancipatorische en recreatieve activiteiten.

Studiefonds Ethiopië is sinds 2007 actief in het dorp Wofargif Georgis en in de omgeving, gelegen in het noordwesten van Ethiopië, op ca. 15 km van de watervallen van de Blauwe Nijl (Tis Abay). De lokale bevolking is er volledig aangewezen op de landbouw en kan onder normale omstandigheden net genoeg voedsel produceren voor eigen consumptie en heeft in uitzonderlijke jaren een beperkte overschot voor verkoop.

Hevige regens met hagel binnen en buiten het normale regenseizoen doen echter dikwijls grote delen van de oogst verloren gaan. Bovendien heeft door de verregaande ontbossing sinds de jaren ‘90 bodemerosie de vrije hand gekregen, waardoor de vruchtbaarheid van het land en de productie van granen sterk teruglopen is.

Gezien er geen geld is om te investeren in betere infrastructuur (er is bv. nog geen zuiver drinkwater aanwezig, tot kort was er geen elektriciteitsaansluiting) of in moderne landbouwtechnieken, blijft de landbouwproductie dan ook heel beperkt.

Het laten schoollopen van de kinderen vergt van de ouders dan ook een aanzienlijke inspanning: ouders moeten bergen verzetten om het inschrijvingsgeld te kunnen betalen en om het nodige schoolmateriaal en kleding te kopen.

Bovendien worden de kinderen reeds op jonge leeftijd mee ingeschakeld in de familiale bedrijvigheid zoals het klaren van allerlei huishoudelijke klussen of het hoeden van het vee. De mogelijkheden om school te gaan zijn in vele gevallen dan ook beperkt waardoor duizenden kinderen in de omgeving of niet naar school gaan of noodgedwongen vroegtijdig het schooljaar afbreken.

Degelijk onderwijs is echter de sleutel tot een betere toekomst voor deze jonge mensen. Het gebrek aan voldoende scholen die degelijk onderwijs verstrekken is, naast de socio-economische problemen waarmee het land te kampen heeft, een belangrijk knelpunt. Ethiopië investeert al langer dan vandaag in onderwijs. Het Afrikaanse land is een voortrekker in schoolradio en schooltelevisie en de eerste stappen naar e-learning. Ondanks al deze investeringen kan een deel van de bevolking van Ethiopië niet lezen of schrijven. Ongeveer twee keer zoveel meisjes als jongens zijn analfabeet. De geldende leerplicht van 7 tot 13 jaar voldoet niet om de strijd tegen het analfabetisme te winnen.

Naast factoren als de socio-economische toestand en de moeilijke omstandigheden waarin mensen zich moeten voorzien van de noodzakelijke levensmiddelen, is de kwaliteit van het onderwijs een zeer belangrijke factor bij het al dan niet leren lezen en schrijven.

In de ruime omgeving van Wofargif Georgis was er slechts één school (voor een bevolking van ca. 20000 mensen, grotendeels kinderen). Tot 2007 bestonden de “schoolgebouwen” uit traditionele bouwsels (leem en hout), waren er geen banken en stoelen en geen didactische materialen. Er was noch elektriciteit noch drinkwater in de omgeving.

De financiële drempel is voor veel mensen te hoog, gezien de geringe financiële draagkracht van het gezin. De ouders doen grote inspanningen om hun kinderen te laten studeren en om tegemoet te komen aan de hoge kosten die onderwijs met zich meebrengen. Het gaat om kosten zoals schooluniform, schoolgerief, boeken, verplaatsing, verblijf in de stad, inschrijvingsgeld, …

Onderwijs sterkste wapen tegen armoede:

In het dorp blijft de bevolkingsgroei stijgen, waardoor er een hoge bevolkingsdichtheid is. Het gevolg hiervan is dat er steeds kleinere percelen landbouwgrond beschikbaar zijn voor de gezinnen. Ook de erosie, hevige regen met hagel en het feit dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in landbouwtechnieken speelt hier een rol. Dit alles heeft een impact op de productiviteit en dus de financiële draagkracht van de ouders en de onderwijskansen van de kinderen. Een kind dat erin slaagt om ondanks de economische drempels te studeren, probeert op termijn zijn gezin te onderhouden en indien mogelijk andere kinderen te sponsoren die daar nood aan hebben. Dus eenmaal afgestudeerd en uiteraard indien men daartoe in staat is, proberen mensen zoveel mogelijk ook een handje toe te steken. Niet alleen het leven van het kind verbetert na onze steun, maar ook onrechtstreeks het hele dorp.

Onderwijs is essentieel om zich te ontplooien en is het sterkste wapen tegen armoede. Zonder degelijk onderwijs is er geen betere toekomst voor de meeste kinderen van het dorp. Onderwijs is één van de belangrijkste stappen in een duurzame en structurele ontwikkeling.

Wij zijn ons bewust van het belang van onderwijs en willen ons steentje bijdragen door acties te ondernemen en projecten op te zetten die dit doel kunnen bevorderen. Wij vinden het uiterst belangrijk om onze projecten een duurzaam karakter te geven en investeren ook in materiaal en infrastructuur. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder financiële steun we de drempel niet kunnen overbruggen en hanteren het principe van “leerouderschap”.

Onze lokale partners

Elke samenwerking en alle steun is voor ons heel belangrijk en betekent een meerwaarde.

De infrastructuurwerken die wij uitgevoerd hebben zijn in overleg met de lokale overheid en in samenwerking met de mensen ter plaatse. De school, dierenkliniek en de medische post zijn eigendom van de overheid. In samenspraak en overleg met de lokale administratie, de overheid, de directie van de school, de dierenkliniek, de medisch post en de mensen ter plaatse werd (en wordt) beslist wat er diende te gebeuren. Het contact met de lokale overheid verloopt heel positief en constructief.

Foto van het oude schoolgebouw

Foto van het nieuwe schoolgebouw gebouwd door onze VZW (foto 2007)

Verdeling van schriften, potloden en pennen door VZW Studiefonds Ethiopië  voor de nieuwe schoolgebouwen

Foto levering van de stroomgenerator

Foto levering boeken aan de middelbare school (2021)

Meer informatie

Hier kan je een PDF downloaden over de werking en algemene info van onze VZW.

Misschien wilt u graag meer informatie voor u besluit om ons financieel te steunen. Wij maken graag een afspraak met u om onze plannen toe te lichten of staan u telefonisch te woord om uw vragen te beantwoorden.

U kunt ook info vragen door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden.

Contact persoon:
  • Adu Habtie, Boterbloemlaan 28, 9032 Wondelgem – E-mail: Inlichtingen@studiefonds-ethiopie.org – GSM: 0478/57 88 22
  • Steven Vandenbussche – e-mail: ste-ven@telenet.be – Tel.nr. 03/776 93 76

Rekening nummer:

IBAN: BE 93 0015 2451 6967
BIC: GEBABEBB

Geef een reactie